ALGEMENE VOORWAARDEN

      

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van:

I.V.N. Inter Vastgoed Nederland
Nassau Dillenburgstraat 3
2596 AB Den Haag

T: 070-3143050
E: ivn@intervastgoed.nl
W: www.intervastgoed.nl


Definities

 1. De besloten vennootschap Eijkelhoff Retail B.V. h.o.d.n I.V.N. Inter Vastgoed Nederland, hierna te noemen "IVN": waaronder de bestuurders en/of vennoten, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk en/of aan IVN verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen.

 2. Opdrachtgever: de contractspartij van IVN

 3. Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen IVN en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling hierop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht;

 4. Diensten: alle dienstverlening die onderwerp is van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het adviseren en bemiddelen bij vastgoedtransacties.

Toepasselijkheid voorwaarden en totstandkoming overeenkomst:

 1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door IVN. De uitvoering van de aan IVN verstrekte en door IVN aanvaarde opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 2. Een overeenkomst tussen IVN en haar opdrachtgever komt tot stand door schriftelijke bevestiging daarvan door IVN. Op elke overeenkomst waarbij IVN partij is, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Dit geldt tevens voor aanvullende- en vervolgopdrachten die met IVN worden gesloten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 3. Iedere opdrachtgever staat ervoor in rechtsgeldig bevoegd te zijn om overeenkomsten van opdracht te sluiten met IVN en opdrachtgever kan zich niet beroepen op onbevoegde vertegenwoordiging. IVN is niet gehouden om deze bevoegdheid van opdrachtgever te controleren.

 4. Deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege IVN zijn betrokken, waaronder doch niet uitsluitend de vennoten van IVN, de bestuurders van de besloten vennootschappen en de voor IVN werkzame personen. Indien bij enige opdracht een afwijking op deze voorwaarden met Opdrachtgever is gemaakt, kan opdrachtgever zich daar bij latere opdrachten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

 5. Indien een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigd mochten worden, dan wel op enige andere wijze buiten toepassing mocht(en) worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Tevens zullen tussen IVN en opdrachtgever vervangende bepalingen worden overeengekomen, die de nietige/vernietigde bepaling(en) zoveel mogelijk benaderen.

 6. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Honorarium

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders in de opdrachtbevestiging is overeengekomen, is door de opdrachtgever aan IVN een honorarium per uur verschuldigd, te vermeerderen met BTW, conform het in de opdrachtbevestiging genoemde uurtarief, dan wel wordt er een zogenaamde lump sum (n totaalbedrag, dat al dan niet dient te worden voldaan in delen) overeengekomen. Dit wordt opgenomen in de opdrachtbevestiging.

 2. Tevens is opdrachtgever gehouden tot betaling aan IVN van alle overige met de opdracht gemoeide kosten, zoals bijvoorbeeld kosten die gemoeid gaan met het aanvragen van leges, vergunningen, kosten voor (derde)deskundige(n) en zo meer.

 3. Door IVN te verzenden facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege, derhalve zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim komt te verkeren en Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd is ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. Opdrachtgever is daarnaast de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met vertragingsrente. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen heeft IVN het recht om de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te betalen.

 4. Opdrachtgever is niet bevoegd om eventuele betwiste vorderingen te verrekenen met andere vorderingen op IVN, dan wel tot opschorting van betalingen aan IVN over te gaan, korting toe te passen, dan wel op enige andere (vermeende) grond niet het gehele door IVN in rekening gebrachte bedrag aan IVN te voldoen.

Aansprakelijkheid

 1. Iedere eventuele aansprakelijkheid van IVN dan wel haar vennoten (hun bestuurders inbegrepen) is beperkt tot het bedrag dat door IVN in rekening wordt gebracht voor de diensten, die bij de uitvoering hiervan tot aansprakelijkheid van IVN voor eventuele schade hebben geleid.

 2. Indien IVN ten behoeve van de aan haar verstrekte opdracht gebruik maakt van derden, zal de keuze van door IVN in te schakelen derden, waar mogelijk, in overleg geschieden met de opdrachtgever. IVN is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van en/of eventuele veroorzaakte schade door deze derden. De opdrachtgever vrijwaart IVN tegen aanspraken van derden die het gevolg zijn van het uitvoeren van de opdracht door IVN. Opdrachtgever machtigt IVN om eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens opdrachtgever onvoorwaardelijk te aanvaarden.

 3. IVN is niet aansprakelijk voor enige mogelijke gevolgschade en/of indirecte schade en/of bedrijfsschade van opdrachtgever.

Uitvoering opdracht

 1. De uitvoering van de aan IVN verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de door IVN verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 2. Opdrachtgever is gehouden alle medewerking te verlenen aan IVN die benodigd is voor de uitvoering van de opdracht. In dit kader zal Opdrachtgever IVN van alle benodigde en/of door IVN gevraagde informatie en/of documentatie voorzien en zich onthouden van het op enige wijze belemmeren van de (uitvoering van de) opdracht.

 3. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht mocht blijken dat het voor de behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan is IVN niet gehouden om de oorspronkelijk opdracht uit te voeren en zullen partijen in overleg treden over de wijziging/aanpassing/aanvulling van de opdracht op dusdanige wijze dat deze dat IVN de opdracht wel behoorlijk kan uitvoeren. Indien de opdracht hierdoor vertraging oploopt, kan dit op geen enkele wijze worden toegerekend aan IVN.

 4. IVN is bevoegd om extra kosten/extra honorarium in rekening te brengen, indien de wijziging/aanpassing/aanvulling van de opdracht hiertoe noopt.

Geheimhouding

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IVN de resultaten of uitkomsten van door IVN verrichte werkzaamheden aan derden te verstrekken.

Meerdere opdrachtgevers

 1. Indien een overeenkomst van opdracht met IVN wordt gesloten door twee of meer opdrachtgevers, is iedere opdrachtgever jegens IVN hoofdelijk aansprakelijk voor de behoorlijke en tijdige nakoming van de verplichtingen van die opdrachtgevers uit hoofde van die overeenkomst van opdracht.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Eindhoven. Geschillen over tarieven door IVN aan de opdrachtgever berekend, worden beoordeeld met in achtneming van de meest recente Voorwaarden van de NVM.


  Laatste update: 1 januari 2021